กฏหมายไทย isn’t simple

Street smart Thai law for expats by real lawyers with real experience.

Thai usufruct contract sample

icon document

A usufruct contract in Thailand refers to the registered right to use, possess, management and occupy another man's real property for one's lifetime or up to 30 years. A usufruct right exists as long as the holder(s) of the usufruct rights is alive, but after his or her death the real estate property reverts back to the owner.

The usufruct must be recorded in the official land registry of the local land office. By registering the usufruct agreement the public is put on notice of the recorded usufruct burden and becomes effective against third parties, e.g against a tranferee owner if the property is transferred.

Sample contract

Below an example of a simple contract for usufruct and the second usufruct agreement below is the standard land office usufruct agreement or 'memorandum of usufruct'.

SAMPLE CONTRACT GRANTING THE RIGHT OF USUFRUCT

Made at: .....................................
Dated: ...........................................

This contract is made between:

 

Mr./Mrs./Miss ............................................................ residing at No........, Soi......... .............. ............, ...................... .................................... ................. Road, Tambon......... ............................., District of...... ........................ ................., Province............................., hereinafter called the “Covenantor”

and

Mr./Mrs./Miss ................................................ .........., residing at No.........., Soi................ ...................., ................... ........... ...... Road, Tambon................. ..........., District of.............................. Province of ........................................, hereinafter called “Covenantee”.

Whereas the Covenantor is the lawful owner of ...................., hereinafter called the “Property”;

Parties to this contract agree to the following terms and conditions:

1. The Covenantor agrees to grant the Covenantee the usufruct of the Property, with possession, use and enjoyment of the said Property, as well as the right of management of the Property.

2. Such usufruct rights shall remain enforce for a period of.............years.

3. In case of death of the Covenantee prior to expiration of the rights of usufruct granted herein, this contract shall be deemed extinguished, and shall not be transferable by way of inheritance.

4. In using the usufruct, the Covenantee shall take as much care of the Property as a person of ordinary prudence would take of his own property.

5. The Covenantee shall not transfer the usufruct to any other persons or unrelated outsiders, except with the Covenantor’s prior written consent.

6. The Covenantee shall not use the Property for any unlawful purposes.

7. The Covenantee shall keep the substance of the Property unaltered; and shall undertake ordinary maintenance and petty repairs.

8. The Covenantee shall bear all expenses for the management of the Property; pay taxes and duties; and be responsible for all interest payments on debts charged upon it.

9. The Covenantee shall insure the Property against loss for the benefit of the Covenantor throughout the period of this contract; the insurance premium of which shall be borne by the Covenantee.

10. In case of breach of contract by one party, the other party has the right to terminate the contract.

This contract is made in duplicate. The parties to the contract having read and understood the entire substance of the contract hereby sign their names in the presence of witnesses.

Signed ................................ Covenantor
( ................................)


Signed ................................ Covenantee
(................................ )

Signed ................................ Witness
(................................ )
Signed ................................ Witness
(................................

contract download (Th-En)

Translation of a the standard land office usufruct contract

Memorandum For the Usufruct (for a period of lifetime)

บันทึกข้อตกลงเรื่องสิทธิเก็บกิน(ตลอดชีวิต)

Logo garuda

Land
ที่ดิน

Grid map
ระวาง

Nong Khang Khok Sub-district

ตำบล หนองข้างคอก
Land number survey page Mueang Chon Buri District
เลขที่ดิน หน้าสำรวจ เมืองชลบุรี
Deed No.

Chon Buri Province
โฉนดเลขที่ จังหวัด ชลบุรี

Chon Buri Provincial Land Office
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

Date - Month October 2016
วันที่ - เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

Name

the owner
ข้าพเจ้า

ผู้ถือกรรมสิทธิ์
Mr.____________________-

the Usufructuary
ผู้ทรงสิทธิเก็บกิน

__ years of age ___ Race: Thai , Nationality. Thai Father/Mother Name. Mr.____________- Mrs. _____________
อายุ _____ปี เชื้อชาติ ทย สัญชาติ ไทย

Residence at No. Alley Road Moo.
อยู่ ที่บ้าน/หมู่บ้าน - เลขที่ __ ตรอก/ซอย – ถนน – หมู่ที่ __

ได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อเจ้าพนักงาน ที่ดิน ดังต่อไปนี้ :-
Have made this memorandum with the land official as follows:

The above land plot is owned by me, Ms. _____ , hereby consent and grant to Mr. ______________ as the Usufructuary with the right to possess, use and have benefit on the Land for a period of a lifetime of the Usufructuary and I, Mr. ______________ accepts the said right of usufruct from Ms. __________________.

บันทึก ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นหนึ่งฉบับ เก็บไว้ ณ สำนักงานที่ดิน ทั้งสองฝ่ายได้ตรวจดูบันทึกข้อตกลง และเข้าใจข้อความตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและเจ้า พนักงานที่ดิน

This memorandum was made for I original copy kept by the Land Office, both parties have examined this memorandum and thoroughly understood all the terms and provisions herein contained then sign their name or make a fingerprints in the presence of witness before the Land Official

Owne
ผู้ถือกรรมสิทธิ์

Signed By _______________________
ลงชื่อ

The Usufructuary
ผู้ทรงสิทธิเก็บกิน

Signed By _______________________
ลงชื่อ

Witness _______________________พยาน

Witness _______________________พยาน

THE LAND OFFICIAL
เจ้าพนักงานที่ดิน

Signed By _______________________
ลงชื่อ

close-up of signing Thai English usufruct contract

Contract sample source: Thailand Law Online

See also

back to real rights